• Nansha, Guangzhou, Guangdong Province, China
  • Jinggang Avenue